Педагогічний склад

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПЄНКІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фармакоінформатики.

Закінчив радіофізичний факультет Харківського державного університету ім. А.M. Горького (1982) за спеціальністю «радіофізика і електроніка». З 1982 по 1984 молодший науковий співробітник, з 1984 по 1987 аспірант кафедри прикладної електродинаміки ХДУ. З 1988 по 1993 начальник сектора НДІ Радіотехнічних вимірювань МОМ СРСР. З 1993 старший викладач, з 1996 доцент кафедри фізики Української фармацевтичної академії. Одночасно (1997-2000) навчався в докторантурі ХНУ ім. В.Н. Каразіна. У 2004 обраний завідувачем кафедри інформаційних технологій НФаУ, яка в 2007 була перейменована в кафедру фармакоінформатики.

Навчально-методична робота. Читає курси лекцій «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Управління інформаційними зв’язками», «Основи системного підходу», «Основи системного аналізу», «Основи теорії систем і системного аналізу», «Інформаційні системи і технології в логістиці». У 1998 присвоєно вчене звання доцента, в 2004 звання професора. Автор 5-ти навчальних посібників (Лабораторний практикум по курсу фізики / Харків, НФаУ, 1998, 1999, 2004; Лабораторний практикум з курсу «Біофізика»: Учеб. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / Харків, НФаУ, «Золоті сторінки», 2006; Information Technology in Pharmacy. Textbook of foreign students of medical and pharmaceutical universities / ZSMU, Zaporozye, 2007; Компьютерное моделирование в курсах физики и биофизики: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений/Запорожье: Изд-во ЗГМУ, 2010; Information Technology in Pharmacy. Manual for students of higher schools/Kharkiv, NUPh Golden Pages, 2013) і 6-ти методичних рекомендацій.

Науково-дослідна робота. У 1988 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за темою «розсіювання хвилеводних хвиль вібраторні-щілинними випромінювачами». У 1993 присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю радіофізика. У 2002 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за темою «Збудження електромагнітних хвиль в областях із криволінійними координатними границями». Автор понад 200 наукових і навчально-методичних публікацій, 3-х монографій (Порушення електромагнітних хвиль в обсягах з координатними межами / Харків: Факт, 2003; Analytical and Hybrid Methods in the Theory of Slot-Hole Coupling of Electrodynamics Volumes / Springer Science + Business Media, LLC, 2008; Thin Impedance Vibrators. Theory and Applications / Springer Science Business Media, LLC, 2011) і 5-ти авторських свідоцтв. Відповідальний виконавець двох грантів STCU (2007-2010). Наукові інтереси охоплюють питання прикладної інформатики, проблеми взаємодії електромагнітного поля з речовинами, збудження і поширення хвиль в органічних і біологічних середовищах.

Громадська діяльність. Є членом Вченої ради НФаУ і виконує обов’язки заступника Голови вченої ради факультету «Економіки та менеджменту». У 2008 обраний академіком Академії Наук прикладної радіоелектроніки (Білорусі, Росії, України). Індивідуальний член Української Асоціації «Комп’ютерна медицина». З 2008 член редакційної колегії науково-методичного журналу УАКМ «Клінічна інформатика і телемедицина».

Нагороди. Медаль СРСР «За трудову доблесть» (1980), медаль АН ПРЕ «20 років АН ПРЕ» (2012), Почесна грамота НФаУ (2010), занесений до Почесної книги НФаУ.

 


OLYMPUS DIGITAL CAMERAЖУК Віталій Андрійович

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фармакоінформатики.

Закінчив авіадвигунобудівний факультет Харківського авіаційного інституту (1972) за спеціальністю «електроракетні двигуни космічних літальних апаратів». З 1972 по 1975 інженер Конструкторського бюро Інституту низьких температур АН України. З 1975 по 1980 старший інженер Харківської філії Всесоюзного НДІ ливарної технології, ливарного машинобудування та автоматизації лиття. З 1980 по 1983 аспірант Харківського авіаційного інституту. Після закінчення аспірантури очолював штаб будівництва Харківського авіаційного інституту. З 1987 по 1994 асистент, старший викладач, доцент Українського заочного політехнічного інституту. З 1994 по 1997 докторант Харківської державної академії технології та організації харчування. З 2001 доцент кафедри фізики Української фармацевтичної академії, з 2004 доцент кафедри інформаційних технологій НФаУ, з 2007 доцент кафедри фармакоінформатики.

Навчально-методична робота. Читає курси лекцій «Інформаційні технології в фармації», «Комп’ютерні технології в фармації», «Робота з інформаційними джерелами», «Основи теорії оптимізації». У 1992 присвоєно вчене звання доцента. Автор навчального посібника (Компьютерное моделирование в курсах физики и биофизики: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений/Запорожье: Изд-во ЗГМУ, 2010) і 2-х методичних рекомендацій.

Науково-дослідна робота. У 1987 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за темою «Термостимулированная экзоэлектрическая эмиссия из монокристаллов А2В6 (ZnS, ZnSe, CdS)». Є автором понад 95 наукових та навчально-методичних публікацій, 2-х авторських свідоцтв. Його наукові інтереси охоплюють проблеми створення та валідації інформаційних систем фармацевтичної галузі.

Громадська діяльність. Є членом Вченої ради факультету «Промислової фармації» НФаУ, індивідуальним членом Української Асоціації «Комп’ютерна медицина», відповідальним на кафедрі за організацію і проведення методичної роботи.


01102007029ВЕЛЬМА Світлана Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фармакоінформатики.

Закінчила фізико-математичний факультет Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (1997) за спеціальністю «математика та основи інформатики». З 1997 по 2004 асистент кафедри інженерних та інформаційних технологій Української фармацевтичної академії, з 2004 асистент кафедри інформаційних технологій НФаУ, з 2007 асистент кафедри фармакоінформатики, з 2011 доцент кафедри фармакоінформатики.

Навчально-методична робота. Читає курс лекцій «Інформаційні технології в фармації» для студентів з українським, російською та англійською мовами навчання. Співавтор 5-ти навчальних посібників (Процессы и аппараты химико-фармацевтических технологий в таблицах и номограммах/Х.: НФаУ «Золотые страницы», 2001; Практикум по информационным технологиям в фармации на основе интенсивных методик обучения/Х.: НФаУ «Золотые страницы», 2002; Компьютерные технологии исследования лекарственных средств/Х.: НФаУ «Золотые страницы», 2003; Information Technology in Pharmacy: Textbook for Foreign Students/Kharkiv, NUPh: Golden Pages, 2013; Information Technology in Pharmacy: Textbook for Foreign students of medical and pharmaceutical universities/ ZSMU, Zaporozye, 2007) і 5-ти методичних рекомендацій. Займається розробкою дистанційного курсу «Інформаційні технології в фармації».

Науково-дослідна робота. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Методика навчання майбутніх інженерів-технологів інформаційних технологій управління і проектування». Автор 39 наукових і навчально-методичних публікацій (6 статей у фахових журналах, 14 тез). Її наукові інтереси пов’язані з педагогічними аспектами викладання технічних навчальних дисциплін студентам фармацевтичних спеціальностей.

Громадська діяльність. Є завучем кафедри.


OLYMPUS DIGITAL CAMERAАРСЄНЬЕВ Олександр Володимирович

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фармакоінформатики.

Закінчив радіофізичний факультет Харківського державного університету ім. А.M. Горького (1976) за спеціальністю «радіофізика і електроніка». З 1976 по 1979 молодший науковий співробітник НДІ радіофізики і електроніки АН УРСР. З 1979 по 1986 молодший науковий співробітник, з 1986 по 1996 науковий співробітник відділення фізики плазми в Харківському фізико-технічному інституті АН УРСР. З 1996 по 1997 старший викладач, з 1997 по 2004 доцент кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури Харківського державного медичного університету. З 2004 доцент кафедри інформаційних технологій НФаУ, з 2007 доцент кафедри фармакоінформатики.

Навчально-методична робота. Читає курси лекцій «Медична інформатика», «Біоінформатика», «Дослідження операцій». У 2000 отримав вчене звання доцента. Співавтор 2-х підручників (Medical and Biological Physics. Part I. Lectures: Course Book for Foreign Students/Х. : ХНМУ, 2004;  Medical and Biological Physics. Part II. Laboratory

Practice: Course Book for Foreign Students/Х. : ХНМУ, 2004), 9 посібників (Lectures on Biophysics. Part III (Optics), Харьков, ХГМУ, 1998; Лабораторный практикум по курсу «Биофизика, информатика и медицинская аппаратура» Харьков, ХГМУ, 1998; Lectures on Biophysics. Part II (Electricity in medicine) Харьков, ХГМУ, 1999; Laboratory Practice on Biophysics, Харків, ХДМУ, 2000; Біофізика, інформатика і медична апаратура, Частина II, Харків, ХДМУ, 2000; Основи медичної інформатики. Частини I та II., Харків, ХДМУ, 2002; Медична та біологічна фізика. Частини I та II, Харків, ХДМУ, 2003) і однієї методична рекомендація.

Науково-дослідна робота. У 1993 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за темою «Динаміка електронів що витікають в стелараторі Ураган-2». Автор понад 90 наукових та науково-методичних публікацій та 8 авторських свідоцтв. З 2000 року займається питаннями прикладної математичної статистики в задачах медицини, фармації та біології.

Громадська діяльність. Є членом Вченої ради факультету «Економіки та менеджменту» НФаУ, індивідуальним членом Української Асоціації «Комп’ютерна медицина», відповідальним за наукову роботу кафедри, керує роботою СНТ на кафедр.


OLYMPUS DIGITAL CAMERAЗЕФІРОВ Володимир Миколайович

кандидат технічних наук, доцент кафедри фармакоінформатики.

 Закінчив механіко-математичний факультет Харківського державного університету ім. А.M. Горького (1972) за спеціальністю “механіка” (кваліфікація «механік»). Служив в Радянській Армії (1972-1974). Працював в Харківському авіаційному інституті ім. Н.Є. Жуковського: інженером (1974-1977), аспірантом (1977-1980), асистентом (1981-1983). Працював в базовій науково-дослідної лабораторії проблем оптимізації Харківського держуніверситету (1983-1992): старшим науковим співробітником, завідувачем сектором, завідуючим лабораторією (1984-1992); доцент кафедри вищої математики в Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства (1992-2004); з 2004 доцент кафедри інформаційних технологій НФаУ, з 2007 доцент кафедри фармакоінформатики.

Навчально-методична робота. Читає курси лекцій «Економіко-математичні методи і моделі», «Оптимізаційні методи та моделі», «Інформаційні технології в наукових дослідженнях», «Інформаційні технології в науці». У 1992 присвоєно вчене звання доцента. Співавтор навчального посібника (Дифференциальные уравнения / Х.: Изд-во ХНТУСГ, 2005) і 5-ти методичних рекомендацій.

Науково-дослідна робота.. У 1981 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «Дослідження коливань пружних трубопровідних систем з рідиною». Автор понад 50-ти наукових і навчально-методичних публікацій (30 статей, 18 тез, 2 авторських свідоцтва). Його наукові інтереси охоплюють проблеми створення алгоритмів обробки інформації та управління системами різноманітного призначення.

Громадська діяльність. Є членом методичної ради факультету «Економіки та менеджменту» НФаУ, відповідальним за наочну агітацію кафедри.

 


OLYMPUS DIGITAL CAMERAКОРОЛЕВ Володимир Дмитрович

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фармакоінформатики.

Закінчив радіофізичний факультет Харківського державного університету ім. А.M. Горького (1972) за спеціальністю «радіофізика, включаючи квантову». З 1972 інженер, з 1975 аспірант, з 1978 по 1981 молодший науковий співробітник НДІ радіофізики і електроніки АН УРСР. З 1981 по 2003 працював на кафедрах вищої математики у вищих навчальних закладах: заступник декана факультету Харківського державного педагогічного університету, доцент Харківського національного університету радіоелектроніки, доцент Харківського державного технічного університету сільського господарства. З 2003 доцент НФаУ, з 2007 доцент кафедри фармакоінформатики.

Навчально-методична робота. Читає курс лекцій «Обчислювальна математика і програмування». У 1995 присвоєно вчене звання доцента. Співавтор 2-х навчальних посібників (Практикум по системам управління базами даних: Учеб. Пособие/Х.: Изд-во НФаУ «Золотые страницы», 2006; Использование компьютера как динамического средства наглядности/Х.: ХГПИ, 1987) і 20 методичних рекомендацій.

Науково-дослідна робота. У 1980 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за темою «Динаміка спінових і фононних систем в квантових парамагнітних підсилювачах при наднизьких температурах». Автор 88 наукових і навчально-методичних публікацій. Його наукові інтереси звернені на вивчення процесів квантової електродинаміки і інформаційних властивостей водних розчинів.

Громадська діяльність. Є членом Вченої ради факультету «Економіки та менеджменту» НФаУ, членом Вченої ради факультету «Промислової фармації» НФаУ і профоргом кафедри фармакоінформатики.

 


OLYMPUS DIGITAL CAMERAНЕМЦОВА Алла Абрамівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри фармакоінформатики.

Закінчила механіко-математичний факультет Харківського державного університету ім. А.М. Горького (1970) за спеціальністю «обчислювальна математика» (кваліфікація «математик-обчислювач»). З 1970 інженер в Харківських науково-дослідних лабораторіях Всесоюзного НДІ гідротехніки і меліорації, які були реорганізовані в НДІ охорони вод, де з 1978 працювала старшим науковим співробітником. З 1992 старший науковий співробітник і доцент кафедри інженерної екології міст Харківської державної академії міського господарства. З 2002 доцент НФаУ, з 2007 доцент кафедри фармакоінформатики.

Навчально-методична робота. Читає курси лекцій «Інформатика», «Інформаційні системи і технології». У 1995 присвоєно вчене звання доцента. Автор підручника (Екологія міста / Вид-во Лібра, 2000), 2-х навчальних посібників (Математичне програмування / Вид-во НФаУ, 2007; Основи роботи в операційному середовіщі Windows XP / Вид-во НФаУ, 2008) і 7-ми методичних рекомендацій.

Науково-дослідна робота. У 1980 захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «Дослідження несталого руху води при каскадному регулюванні в зрошувальних каналах». Автор понад 50 наукових робіт (12 статей в міжнародних виданнях). У 1997 пройшла стажування в International Institute of Theoretical and Applied Physics, Iowa State University (США) за програмою International Women in Science and Engineering (сертифікат курсу з англійської мови «English for Science and Technology»). У 1999 пройшла стажування в International Institute of Theoretical and Applied Physics, Iowa State University (США) за програмою Networks for Use in Math and Physical Sciences. З 1992 по 2002 брала участь в 7-ми міжнародних наукових проектах (гранти). Її науковий інтерес знаходиться в області математичного і комп’ютерного моделювання.

Громадська діяльність. Є членом методичної ради факультету «Економіки та менеджменту» НФаУ, відповідальної за проведення відкритих лекцій та лабораторних занять викладачами кафедри.

 


OLYMPUS DIGITAL CAMERAХАРА Георгій Іванович

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фармакоінформатики.

Закінчив механіко-математичний факультет Харківського державного університету ім. А.M. Горького (1972) за спеціальністю «механіка» (кваліфікація «механік»). З 1972 по 1981 інженер-програміст виробничого об’єднання «Харківський турбінний завод ім. С.М. Кірова ». З 1977 по 1979 проходив службу в Радянській Армії. З 1981 начальник сектора обчислювального центру Харківського інституту інженерів комунального будівництва. З 1984 старший інженер-програміст, з 1986 старший науковий співробітник, з 1990 завідувач лабораторією Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. З 2004 доцент інформаційних технологій НФаУ, з 2007 доцент кафедри фармакоінформатики.

Навчально-методична робота. Читає курси лекцій «Інформаційні системи і технології в економіці», «Інформаційні технології в освіті».

У 2007 присвоєно вчене звання доцента. Співавтор навчального посібника (Диференціальні рівняння/Х.: Вид-во ХНТУСГ, 2005) і 2-х методичних рекомендацій.

Науково-дослідна робота. У 1987 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за темою «Програмне забезпечення для вирішення одного класу задач математичної фізики з оцінкою точності». Автор понад 20-ти наукових публікацій. Має розробки, впроваджені в серійне виробництво. Відповідальний виконавець гранту STCU (2006-2009). Його наукові інтереси охоплюють проблеми конструювання мікропроцесорних систем обробки інформації та створення програмного забезпечення таких систем.

Громадська діяльність. Є індивідуальним членом Української Асоціації «Комп’ютерна медицина»,  на громадських засадах виконує обов’язки завідувача лабораторією Інформаційних технологій.


OLYMPUS DIGITAL CAMERAЯЦЕНКО Наталія Михайлівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фармакоінформатики.

Закінчила Харківський державний університет ім. А.М. Горького (1981) за спеціальністю «радіофізика і електроніка». Інженер НДІ радіофізики і електроніки АН УРСР (1981-1982). Аспірант (1988-1992) кафедри прикладної електродинаміки радіофізичного факультету Харківського національного університету. З 1993 по 2002 викладач, доцент кафедри прикладної математики Харківського військового університету. З 2002 по 2004 доцент кафедри фізики Харківської національної академії міського господарства. З 2004 доцент кафедри інформаційних технологій НФаУ, з 2007 доцент кафедри фармакоінформатики.

Навчально-методична робота. Читає курс лекцій «Інформаційні технології в фармації» для студентів з українською, англійською та російською мовами навчання. Автор підручника (Прикладна математика / Х.: Вид-во ХВУ, 2001), навчального посібника (Information Technology in Pharmacy: Textbook for Foreign Students / Kharkiv, NUPh: Golden Pages, 2013) і 2-х методичних рекомендацій.

Займається розробкою дистанційного курсу «Інформаційні технології в фармації».

Науково-дослідна робота. У 1992 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за темою «Теоретичне дослідження лінійного вібратора в анізотропній плазмі». Автор понад 60 наукових та науково-методичних публікацій, авторського свідоцтва. Займається питаннями математичного моделювання випромінювання електромагнітної енергії в магнітоактивну плазму.

Громадська діяльність. Член методичної комісії з дистанційного навчання НФаУ, відповідальна за впровадження дистанційної форми навчання на кафедрі.

 


OLYMPUS DIGITAL CAMERAЦАКАНЯН Ірина Семенівна

кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри фармакоінформатики

Закінчила факультет електронних приладів Харківського інституту радіоелектроніки (1972) за спеціальністю «електронні прилади» (кваліфікація «інженер електронної техніки»). З 1972 по 1974 інженер СКБ Київського заводу «Генератор». З 1974 по 1975 молодший науковий співробітник Харківського державного університету ім. А.M. Горького. З 1975 по 1991 інженер, інженер ІІ категорії СКТБ НДІ радіофізики і електроніки АН УРСР. З 1991 по 2005 науковий співробітник, старший науковий співробітник НДІ Радіотехнічних вимірювань (з 1993 «АТ НДІРВ» Національного космічного агентства України). З 2003 по 2005 працювала за сумісництвом на посаді доцента в Харківському національному університеті радіоелектроніки. З 2006 в.о. доцента кафедри інформаційних технологій НФаУ, з 2011 старший викладач кафедри фармакоінформатики.

Навчально-методична робота. Читає курси лекцій «Комп’ютерні технології в фармації» та «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності». Веде практичні та лабораторні роботи з дисциплін «Комп’ютерні технології в фармації», «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності» і «Інформаційні технології в фармації». Співавтор 2-х методичних рекомендацій.

Науково-дослідна робота. У 1993 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за темою «Резонансні ефекти багатомодових метало-діелектричних структур в хвилеводах». Автор понад 50 наукових публікації, авторського свідоцтва і 16 науково-технічних звітів по спецтематиці. Її наукові інтереси охоплюють питання математичного моделювання вакуумних і твердотільних пристроїв НВЧ діапазону..

Громадська діяльність. Є відповідальною за профорієнтаційну роботу на кафедрі.

 


OLYMPUS DIGITAL CAMERAБЄЛОГОРЦЕВА Людмила Юріївна

асистент кафедри фармакоінформатики.

Закінчила механіко-математичний факультет Грозненського державного університету ім.

Л.Н. Толстого (1981) за спеціальністю «математика» (кваліфікація «математик, викладач математики»). З 1981 по1982 викладач математики середньої школи № 36 м Грозний. З 1984 по 1992 керівник фізико-математичної школи при Красноградської районної станції юних техніків. З 1992 по 2000 методист основ інформатики та обчислювальної техніки РОНО р Краснограда (голова районного методичного об’єднання вчителів інформатики та обчислювальної техніки, керівник секції МАН України). З 2001 асистент Української фармацевтичної академії, з 2004 асистент кафедри інформаційних технологій НФаУ, з 2007 асистент кафедри фармакоінформатики.

Навчально-методична робота. Проводить практичні та лабораторні заняття з дисциплін «Інформаційні технології в фармації», «Комп’ютерні технології в фармації», «Основи системного підходу», «Основи системного аналізу». Співавтор 3-х методичних рекомендацій.

Науково-дослідницька робота. Проводить практичні та лабораторні заняття з дисциплін Автор понад 20 наукових та навчально-методичних публікацій. Її наукові інтереси зосереджені в напрямку математичного моделювання на основі фрактального аналізу.

Громадська діяльність.. Є секретарем кафедри.

Нагороди. В 1992 присвоєно звання «Відмінник народної освіти».

 


НЕССОНОВА Марина Миколаївна

кандидат технічних наук, доцент кафедри фармакоінформатики.

Закінчила механіко-математичний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (2001) за спеціальністю «математика» (кваліфікація «математик, викладач математики та інформатики»). З 2001 до 2004 асистент кафедри інженерних та інформаційних технологій Української фармацевтичної академії, з 2004 асистент кафедри інформаційних технологій НФаУ, з 2007 асистент кафедри фармакоінформатики, з 2016 доцент кафедри фармакоінформатики.

Навчально-методична робота. Читає курси лекцій «Комп’ютерні технології у дослідженні лікарських засобів» і «Комп’ютерні технології у дослідженні парфумерно-косметичних засобів». Проводить практичні, семінарські і лабораторні заняття для студентів з українською, російською і англійською мовами навчання. Співавтор 4-х навчальних посібників (Основи моделювання фармацевтичних задач засобами MathCAD : Практикум / Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2014; Information Technology in Pharmacy : Textbook for Foreign Students / Kharkiv, NUPh: Golden Pages, 2013; Information Technology in Pharmacy : Textbook for Foreign students of medical and pharmaceutical universities / ZSMU, Zaporozye, 2007; Практикум по системам управления базами данных : Учеб. Пособие / Х.: Изд-во НФаУ «Золотые страницы», 2006) і 4-х методичних рекомендацій. Займається розробкою дистанційного курсу «Комп’ютерні технології у фармації».

Науково-дослідницька робота. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю медична і біологічна інформатика і кібернетика за темою «Моделі і методи оцінки ступеня тяжкості стану пацієнтів для підтримки прийняття рішень лікаря». Є автором 66 наукових і навчально-методичних публікацій, 8-ми авторських свідоцтв. Наукові інтереси зосереджені у галузі математичного моделювання біологічних систем, застосування інформаційних технологій і методів аналізу даних для моделювання процесів у медицині, фармації, економіці.

Суспільна діяльність. Є індивідуальним членом Української Асоціації «Комп’ютерна медицина», член приймальної комісії НФаУ, відповідальна за організацію міжнародних зв’язків кафедри.


ВЛАСОВ Віталій Сергійович

кандидат технічних наук, доцент кафедри фармакоінформатики

Закінчив факультет обчислювальної техніки Харківського інституту радіоелектроніки (нині – Харківський технічний університет радіоелектроніки) (1972) зі спеціальності «електронні обчислювальні машини». З 1972 року інженер, з 1975 року старший інженер Харківського управління проектно-монтажних робіт науково-виробничого об’єднання «Каскад». З 1977 до 1980 року начальник машини кущового інформаційно-обчислювального центру інституту «Укроргтехбуд». З 1980 року провідний інженер, з 1986 року науковий співробітник, з 1991 року начальник сектору лабораторії №9 ВНДІМ НВО «Монокристаллреактив», з 1992 року завідуючій лабораторією автоматизованої обробки інформації відділу №9 ВНДІМ НВО «Монокристаллреактив». Одночасно (1986-1990 р.р.) навчався заочно у аспірантурі інституту проблем машинобудування НАН України. З 1993 року начальник експлуатаційно-технічного відділу Української фармацевтичної академії, з 1994 року до 01.02.2018 року директор комп’ютерного центру. З 1996 року доцент кафедри інженерних та інформаційних технологій за сумісництвом, з 2004 року доцент кафедри інформаційних технологій за сумісництвом, з 2007 року доцент кафедри фармакоінформатики за сумісництвом. 01.02.2018 року обрано за конкурсом доцентом кафедри фармакоінформатики.

Навчально-методична робота. Веде заняття з дисциплін «Інформаційні технології у фармації» для вітчизняних та іноземних студентів, «Інформаційні системи і технології у логістиці», «Управління інформаційними зв’язками». Співавтор 4 науково-методичних публікації. У 2018 році пройшов цикл підвищення кваліфікації «Післядипломна психолого-педагогічна освіта науково-педагогічних працівників фармацевтичних та медичних ВНЗ» при інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ.

Науково-дослідна робота. У 1991 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «Математическое и программное обеспечение подсистем САПР рационального раскроя монокристаллов». За спеціальностями: 05.13.11 (математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин, комплексів, систем та мереж) та 05.13.12 (системи автоматизації проектування) в Спеціалізованої раде Харківського інституту радіоелектроніки (нині – Харківський технічний університет радіоелектроніки). Доцент кафедри інженерних та інформаційних технологій з 2001 року. Співавтор 19 публікацій: з них 15 – наукових та 4 – навчально-методичних. Наукові інтереси охоплюють використання інформаційних технологій та прикладних математичних методів у фармацевтичних, біологічних та хімічних дослідженнях. А також комп’ютерного моделювання біологічних та хімічних процесів.

Громадська діяльність. Є відповідальним за супровід сайту кафедри фармакоінформатики.

Нагороди. Нагороджений Почесною грамотою МОЗ України, Почесною грамотою Харківського міського голові, чотирма Почесними грамотами Національного фармацевтичного університету.


Учбово допоміжний склад

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Кубатка Галина Юріївна, старший лаборант

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Левенець Василь Васильович, старший лаборант

Print Friendly, PDF & Email