Научная деятельность

 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ФАРМАКОІНФОРМАТИКИ

В 2012-2013 навчальному році.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВІ КАДРИ

 

 

Загальна кількість наукових працівників

В тому числі

Кількість докторів

наук

до 40 р.

Кількість

кандидатів наук

до 40 р.

Загальна

кількість

структурних підрозділів

Очолюють

Докторів

наук

Кандидатів наук

Без вченого ступеню

Керівників

С.н.с.

доц.

М.н.с.

асист.

Докторів

наук

Кандидатів

наук

Без

вченого ступеню

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Жінок

6

-

4

2

-

2

2

0

1

-

-

-

-

Чоловіків

7

1

7

0

1

7

0

0

0

1

1

-

-

Всього

13

1

11

2

1

9

2

0

1

1

1

0

0

2. ОПУБЛІКОВАНО СТАТЕЙ, ТЕЗ

 

У закордонних

збірниках, журналах

У вітчизняних

збірниках, журналах

Кількість публікацій на електронному ресурсі наукової бібліотеки НФаУ

Разом

Усього

Статей

4

1

-

5

17

Тез

1

11

-

12

 

3. КІЛЬКІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ І НОВОВВЕДЕНЬ

Монографії

Підручники

Навчальні

посібники

Довідники

Інші

публікації

Методичні рекомендації

Нововведення

наукові

навчальні

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

1

-

17

-

2

-

 

4. ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ (з повною бібліографією). Приклади оформлення  бібліографічного списку наведені у Додатку №1

 

з/п

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ

Навчальні посібники

1.

Penkin Yu.M., Iatsenko N.M., Velma S.V., Nessonova M.M. Information Technology in Pharmacy. Textbook, Kharkiv, Zolotie stranitsi, 365 p.

 

 

Методичні рекомендації, зареєстровані і Укрмедпатентінформі (вказати установу, в який були узгоджені)

1.

Інформаційні системи і технології у логістиці: метод рек. до вик. самост. роботи для студ. спец. 8.03060107 «Логістика» / А.О.Федосєєва, Ю.М. Пєнкін. – Х.: НФаУ, 2013. – 20 с.

2.

Інформаційні системи і технології у логістиці: метод рек. до вик. контр. робіт для студ. спец. 8.03060107 «Логістіка» / А.О.Федосєєва, Ю.М. Пєнкін. – Х.: НФаУ, 2013. – 20 с.

Матеріали або тези конференції

1.

Бердник С.Л.: Резонансная щелевая сферическая антенна /С.Л. Бердник, В.А. Катрич, М.В. Нестеренко, Ю.М. Пенкин // Мат. 23-й международной Крымской конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии», сентябрь 2013. – Севастополь, Украина. – С. 610-611.

2.

Berdnik S.L.: Spherical antenna excited by a slot in an impedance end-wall of a rectangular waveguide/ S.L. Berdnik,  V.A. Katrich., Yu.M. Penkin, M.V. Nesterenko // Proc. XVIII-th Inter. Seminar/Workshop «Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory», September 2013. – Lvov, Ukraine. – P. 111-114.

3.

Немцова А.А.: Экологический след национального парка/ А.А. Немцова, Е.Г. Пономаренко, С.И.//Мат. за ІХ межд. научна практ. конф. «Найновите постижения на европейската наука – 2013». – Том 16. Екология. География и геология. Химия и химические технологии. Селско стопанство. Ветеринарна наука. – «БялГРАД-БГ» ООД. – София, 2013, С. 22-26.

4.

Nessonova M.N.: Metric Approach Based Classifier / M.N. Nessonova // Abstracts of XX International Scientific and Practical  Conference of Young Scientists and Student «Actual Questions of Development of New Drugs». (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – P. 269.

5.

Fedoseeva A.A.: Creation of the Applied Software for Multicriteria Optimization Models for Operation with Working Capital Funds of Pharmaceutical Enterprises / N/V. Andriyanenkov, A.A. Fedoseeva, Yu.M. Penkin // Abstracts of XX International Scientific and Practical  Conference of Young Scientists and Student «Actual Questions of Development of New Drugs». (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – P. 267.

6.

Нессонова М.Н.: Информационная технология оценки тяжести состояния пациента/ М.Н. Нессонова, М.Л. Кочина // Мат. международной конф. «Информационные технологии в кардиологии» 11–12 апреля 2013, Харьков, Украина.– С. 180-181.

7.

Хара Г.И.: Рекомендации по созданию 12-ти канальной кардиологической приставки к персональному компьютеру/Г.И. Хара, В.Н. Зефиров, Ю.М. Пенкин// Мат. международной конф. «Информационные технологии в кардиологии» 11–12 апреля 2013, Харьков, Украина.– С. 198-199.

8.

Пєнкін Ю.М.: Особливості організації навчального процесу студентів дистанційної форми навчання у системі Moodle/ Ю.М. Пєнкін, Н.М. Яценко//Мат. Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013», 10-11 жовтня 2013, Запоріжжя, Київ, Лондон. – С. 8.

9.

Жук В.А.: Использование технологий радиочастотной идентификации (RFID) в фармацевтических информационных системах / Жук В.А., Пенкин Ю.М. // Мат. Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013», 10-11 жовтня 2013, Запоріжжя, Київ, Лондон. – С. 55.

10.

Nessonova М.N.: The Method to Develop Classifiers Based on Geometrical Interpretation of Data Structure / М.N. Nessonova// Мат. Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013», 10-11 жовтня 2013, Запоріжжя, Київ, Лондон. – С. 63-64.

11.

Fedoseeva A.A.: Use of Safety-case Document for the Evaluation and Guarantee Security Software and Information Technology in the Pharmaceutical Enterprise / A.A. Fedoseeva // Мат. Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013», 10-11 жовтня 2013, Запоріжжя, Київ, Лондон. – С. 64

12.

Вельма С.В.: Інноваційний підхід до реалізації особистісно-орієнтованого навчання іноземних студентів дисципліни «Інформаційні технології у фармації» / С.В. Вельма // Мат. Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції з міжнародною участю «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013», 10-11 жовтня 2013, Запоріжжя, Київ, Лондон. – С. 36.

Інші видання

1.

Berdnik S.L. Electromagnetic Waves Radiation into the Space over a Sphere by a Slot in the End-wall of a Semiinfinite Rectangular Waveguide / S.L. Berdnik, V.A. Katrich, M.V. Nesterenko, Yu.M. Penkin, V.J. Kyjko //PIER-B, 2013 (USA). -V.46. – p.139-158.

2.

Pogorelov S.V. Priz I.A., Safronov B.V., Balkashin V.P., Krasovskyy I.V. Bolometric measurer of linear polarization of laser radiation / S.V. Pogorelov, I.A. Priz, B.V. Safronov, V.P. Balkashin, I.V. Krasovskyy // Telecommunications and Radio Engineering, 72 (X): р.4-11 (2013).

3.

Бойко В.В. Выбор критериев для объективной оценки степени тяжести состояния у больных перфоративным раком желудка./ В.В.Бойко, В.Г. Грома, А.Ю.Фролов, А.В.Арсеньев // «Альманах современной науки и образования», Тамбов: Грамота, 2013, №9(76). С. 29-33.

4.

Нессонова М.Н. Результаты использования информационной технологии оценки тяжести состояния пациентов и прогноза исхода при травме поджелудочной железы / М.Н. Нессонова, М.Л. Кочина // Клиническая информатика и телемедецина, 2013, № 9, Вып. 10. – С. 102-107.

5.

Бойко В.В. Прогнозирование степени тяжести состояния больных перфоративным раком желудка методами многомерного статистического анализа / В.В.Бойко, В.Г. Грома, А.Ю.Фролов, А.В.Арсеньев // «Альманах современной науки и образования», Тамбов: Грамота, 2013, №11(78). С. 34-39.

13. УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ, З’ЇЗДАХ, СИМПОЗІУМАХ

 

Зроблено доповідей на конгресах, з’їздах, симпозіумах, конференціях

Проведено

міжнарод-них

країн

СНД

України

міжобласних

обласних

інститут-

ських

інситут-

ських кон-

ференцій

декадників

семінарів

10

-

2

-

-

-

-

-

-

5. ПЕРЕЛІК КОНФЕРЕНЦІЙ, СЕМІНАРІВ, МІЖКАФЕДРАЛЬНИХ НАУКОВО-ТЕМАТИЧНИХ ЗАСІДАНЬ

Прийнято участь

з/п

Назва

Місце та дата

1.

Наукова-практична конференція з міжнародною участю «Інформаційні технології в кардіології» 11-12 квітня 2013 р., м. Харків.

2.

23th International Crimean Conference «Microwave & Telecommunication Technology» September 9-13, 2013, Sevastopol, Ukraine.

3.

Всеукраїнська наукова-практична відеоконференція з міжнародною участю « Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013» 10-11 жовтня 2013 року, м. Запоріжжя, м. Київ, м. Лондон.

4.

Наукова-практична конференція з міжнародною участю «Інформаційні технології в неврології, психіатрії і медичній статистиці» 17-18 жовтня 2013, Київ, Україна.

5.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво і підготовка кадрів» 26-27 вересня 2013 року, Євпаторія, Україна.

6.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Новації в галузі легкої промисловості. Виробництво і підготовка кадрів» 26-27 вересня 2013 року, Євпаторія, Україна.

7.

ІV Міжнародна науково-практична конференція наукової молоді і студентів «Сучасні проблеми розвитку легкої і харчової промисловості» 26-27 вересня 2013 року, Євпаторія, Україна.

6. ЗРОБЛЕНО ДОПОВІДЕЙ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ І СЕМІНАРАХ

 

Міжнародних

Країн СНД

Всеукраїнських

Міжобласних

Обласних

Інститутських

10

-

2

-

-

-

 

Print Friendly